สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 (สวพ.7) ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
**ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน