สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 เมษายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ลงลายมือชื่อด้วยตนเองและจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เลขที่ 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โดยเขียนที่มุมซองว่า “สมัคร เลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ
ทั้งนี้ จะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร และเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราฝากก่อนวันที่ 11 เมษายน 2565 และหลังวันที่ 18 เมษายน 2565 จะไม่รับพิจารณา โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น