สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครหรือสามารถพิมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้ได้ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัครตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 21 แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ