โรงพยาบาลย่านตาขาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป หรือเว็บไซต์ www.ytkhos.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลย่านตาขาว โทร. 0-7528-1449 ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)