โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 32 อัตรา
*อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท
*คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ไม่จำกัดเพศ
  3. อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
  4. จบหลักสูตรบริบาลผู้ช่วยพยาบาล (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร
  6. ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน

2 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
*อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท
*คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. เพศชาย
  3. อายุระหว่าง 21 – 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่
*ตั้งแต่วันที่ 6 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)