โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

 1. นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (ก) 1 อัตรา
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (ค) 1 อัตรา
 3. นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
 4. นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
 5. นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
 8. พนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
 9. พนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
 10. พนักงานประจำห้องทดลอง กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
 11. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา
 12. ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ