เทศบาลตำบลหน้าสตน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ)