ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
(1) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามที่แนบท้ายประกาศรับสมัครเท่านั้น
(2) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมากรอกใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ก่อนนำใบสมัครมายื่น และสามารถมายื่นด้วยตนเอง ณ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7539 9460 ต่อ 101