ท่าอากาศยานกระบี่ รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา

*ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานกระบี่
*กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน (เอกสารหมายเลข 1) และยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง
*ณ ท่าอากาศยานกระบี่
*ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
*โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท