โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

กรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 • ได้รับปริญญาตรีรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 1. ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 • ได้รับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล สาขาสื่อสารมวลชน
 1. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียว ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้า สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
  1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือ
  2.ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
  3.ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ได้ และมีประสบการณ์ด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา
  ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
 4. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และ มีประสบการณ์ด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3
*ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น.)