โรงพยาบาลชัยบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)