จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 73 อัตรา

การรับสมัครสอบคัดเลือกและการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก

  1. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 เว้นวันหยุดราชการขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง และในกรณีผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ให้กำนันผู้ทำการแทน เป็นผู้รับรองและกรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้นายอำเภอ หรือผู้รักษาราชการ แทนนายอำเภอหรือปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง เป็นผู้รับรองในใบสมัคร
  2. ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ตามที่ตนมีความประสงค์ จะปฏิบัติหน้าที่ (ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่ง ในจังหวัดยะลา)