โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งละ 200 บาท เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัคร คัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น