องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ขอให้ผู้สมัครสอบสวมหน้ากากอนามัยในการสมัครสอบ