เทศบาลเมืองหลังสวน รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ