สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง ที่อยู่ 1/105-108 ถนนจริงจิตร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร.0-7521-2948
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบ ด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง อาจไม่รับสมัครสอบ