ศาลจังหวัดกระบี่ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนคลังศาลจังหวัดกระบี่ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://phkc.coj.go.th ของศาลจังหวัดกระบี่ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี่ ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 07562 2947