โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.suratcancer.go.th และกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสแกนเอกสารใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ hr.suratcancer@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 21 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. และส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100