สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

(1) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง http://www.doe.go.th/trang หรือสแกนผ่าน QR code ท้ายประกาศ (2) ยื่นใบสมัครพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครที่ระบุตาม ข้อ 3.2 โดยจัดส่ง แบบด่วนพิเศษพร้อมมีใบตอบรับส่งผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 42000 วงเล็บมุมซอง “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 0 7521 4027 – 8