องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดงานธุรการ กองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดโรงเรียนบ้านทับวัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา
3) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

  • สังกัดฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง จำนวน 4 อัตรา
  • สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา
    พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
    1) ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดฝ่ายสถานสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 0-7751-2313 หรือเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร www.chppao.go.th การแต่งกายในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น และปฏิบัติตน ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยการสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการคัดกรองอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กำหนดไว้