เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามอัตรา ดังนี้

  • พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งละ 100 บาท
  • พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งละ 50 บาท
    การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรแล้ว เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น