สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จึงให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติ (โดยวิธีออนไลน์) ดังนี้

  1. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศฉบับนี้กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมส่ง
  2. ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่ E-mail : hr_buengkan@hotmail.com ภายในเวลาที่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หากเอกสารหลักฐานพ้นระยะเวลาตามประกาศกำหนดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. จะถือว่าไม่ประสงค์สมัคร เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป