โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ www.udch.go.th หัวข้อสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565