แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

การรับสมัคร วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ขอรับใบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ)
ที่งาน สารบรรณแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4331-1202 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด