โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนและทาง Website ที่ http : //knchosp.moph.go.th/ และจะสอบคัดเลือกในวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมภูโน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน