ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site : dld.go.th/ กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่สมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานที่รับสมัครตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โทร.0 2501 2438