คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

ผู้สนใจสมัครงานยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.phar.ubu.ac.th (รับสมัครงาน) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาที่ “งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190” (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2564 พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 50 บาท (-ห้าสิบบาทถ้วน-) โดยให้สั่งจ่ายค่าสมัครทางธนาณัติในนาม น.ส. ชัญญานุช ช่วงชิง ที่ทำการไปรษณีย์ “ปณ.เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”