มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://www.udru.ac.th/hmrudru/ และสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี