องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา
(1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1 ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,840 บาท
2 ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยาเซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุขโภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท ระยะเวลาการจ้าง
***กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

(2) ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการเงินและบัญชี และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
    **อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
(1) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
    **อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2565 โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1
หรือสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4581-4676 และหมายเลข 0-4581-4677 ในวันและเวลาราชการ