สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงาน และแนวทางการการพัฒนางานตามแบบที่กำหนด แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์หรือระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร (สมัคร สอบพนักงานราชการทั่วไป) สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ 350 หมู่ 5 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (ตามวันประทับตราส่งเท่านั้น) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 045-612601 งานบริหาร บุคลากร