โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

การรับสมัคร

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
    1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียน 1 โรงเรียน กาฬสินธุ์-ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 19-25 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.)
    1.2 ส่งเอกสารการสมัครและประวัติผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 163 หมู่ 13 ตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46120 (ประทับตราลงวันที่ภายในวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร หากเกินกําหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ในการสรรหา)