โรงเรียนนารีนุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา

โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
แนะแนว จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท/เดือน ทดลองงาน 3 เดือน ระหว่างทดลองงานอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน และเมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรอัตราบรรจุครู โรงเรียนขอสงวนสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนนารีนุกูล
ระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2565 เว้นวันหยุดราชการ