ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 18 อัตรา

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 2 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 9.00 น. – 16.30 น.) โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ