องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

การรับสมัคร

 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
  (1) เปิดเว็บไซต์ www.surinpao.go.th หัวข้อการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
  (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด และระบบจะจัดส่งใบสมัครที่ได้ กรอกเรียบร้อยแล้ว กลับทาง E-mail ที่ใช้สมัครให้โดยอัตโนมัติ (E-mail ตอบรับใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ใช้ระบบ E-mail ของ gmail)
  (3) พิมพ์ใบสมัครที่ได้รับจาก E-mail ที่ใช้สมัคร ลงในกระดาษ A4 ติดรูปถ่าย ในใบสมัคร (จำนวน 1 รูป) และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (จำนวน 2 รูป) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร ให้เรียบร้อยแล้วให้จัดส่งใบสมัครและบัตรประตัวผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด และให้รับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทุกแผ่น ส่งมาตามที่อยู่ ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 (ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงรับเป็นวันที่รับสมัครฯ หรือส่งเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์(ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในวัน และ เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น.
 2. การชำระค่าธรรมเนียมสอบ
  (1) เมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครสอบทางระบบเสร็จเรียบร้อย ให้ชำระค่าธรรมเนียมสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และสิ้นสุดภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ เครื่องATM หรือทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่าน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 310-1-01191-4 ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สาขาสุรินทร์ เรียบร้อยแล้วจัดส่งสำเนา สลิปการโอนเงินพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 1. (3) จึงจะถือว่าการสมัคร ครบถ้วนสมบูรณ์และจะดำเนินการออกเลขประจำตัวสอบให้แก่ผู้สมัครสอบต่อไปหรือ
  (2) ชำระค่าธรรมเนียมสอบด้วยตนเองได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. พร้อมทั้งนำใบเสร็จรับเงินและเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.1(3) มาส่งที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินการออกเลขประจำตัวสอบให้แก่ ผู้สมัครต่อไป