วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

การรับสมัครสอบ

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มายัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
    ตั้งแต่วันที่ 15-23 กันยายน 2565 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://cdanr.bpi.ac.th) ผู้สมัคร สอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น