คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

วิธีการสมัคร
1 สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) หรือ งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2 สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง www.pd.msu.ac.th
**โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันชำระเงินค่าสมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร และค่าสมัครมาพร้อม ค่าสมัครส่งเป็นธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ในนาม นางสาวเพลินพิศ ปักษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-021021 ต่อ 87809 สั่งจ่ายเฉพาะ ปณ. โนนศรีสวัสดิ์ 44001 (เท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องโทรศัพท์ แจ้งให้คณะแพทยศาสตร์ (นางสาวเพลินพิศ ปักษา) ทราบ และหากเอกสาร ส่งถึงคณะแพทยศาสตร์ หลังปิดรับ สมัคร โดยที่ทางคณะฯ ไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัคร คณะฯจะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร
**ระยะเวลาการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน มหาวิทยาลัยจะ ประกาศให้ทราบภายหลังที่ www.pd.msu.ac.th กองการเจ้าหน้าที่, กองประชาสัมพันธ์, งานประสานงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ แพทยศาสตร์
3 หมายเหตุ ลำดับเลขประจำตัวสอบแต่ละรายให้เรียงตามวันที่ชำระเงินค่าสมัครเป็นหลัก หากชำระ เงินในวันเดียวกันให้เรียงผู้สมัครด้วยตนเองตามลำดับขึ้นก่อน ตามด้วยผู้สมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเวลาที่เอกสารสมัครส่งมาถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม