โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ส่งใบสมัครที่ลงลายระเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรูปแบบ ไฟล์ PDF ส่งให้งานทรัพยากรบุคคล ที่ E-Mail:hrtyrud@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 042 295760 ต่อ 146 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565