สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

การยื่นใบสมัคร
– ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด เลขที่ 155/25 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
– ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ