โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ตามข้อ (23) ทางไปรษณีย์ (เท่านั้น) ไปที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เลขที่ 212 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 วงเล็บมุมซอง (เอกสารการสมัครงาน)
ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2565
โดยจะยึดวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราการจัดส่งเอกสารการสมัครเป็นหลัก (ประทับตราตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2565)