เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4524-6060 ต่อ 164