จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 2 อัตรา

สถานที่ยื่นใบสมัครและวิธีสมัคร
1.1 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ ตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 ในวัน เวลา ราชการ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มงานความมั่นคง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด มหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
1.2 ใบสมัครต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการรับสมัครมอบให้และจะต้องให้ ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนั้น เทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หรือจังหวัด ลงนามรับรองข้อความใน ใบสมัครที่ยื่นสมัครทุกฉบับ
1.3 ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4.1 ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หากผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
1.4 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบในภายหลังว่าเอกสาร หลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบนี้ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
1.5 ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ สถานที่รับสมัครตามข้อ 4.1 หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 4377 7323