เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง 42 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ