โรงเรียนโนนหันวิทยายน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290 ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร