อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม (เตรียมการ) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วันเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ทำการอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม (เตรียมการ) ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี