เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 21 อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 4-13 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 50 บาท การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรแล้ว เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น