โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2565
(1) ผู้สนใจจะสมัคร ให้ Download แบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบท้ายประกาศทางเว็บไซต์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ www.prasri.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน
(2) กรอกเอกสารแบบฟอร์มใบรับสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่าย ลงลายมือ ชื่อผู้สมัคร
(3) หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(3.1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว(กว้าง 3 ซม./สูง 4 ซม.) โดยถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(3.2) สำเนาใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวแนบพร้อมใบสมัครได้ ให้น้ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครคือ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 มายื่นแทนก็ได้
(3.3) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
(3.4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน สด. 8 หรือ สด. 43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
(4) ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามข้อ (1) – (3) ในรูปแบบ PDF ส่งไปที่ E-mail : prasrigm@gmail.com
(5) ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครฉบับจริง ตามข้อ (1) – (3) ไปที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เลขที่ 212 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 วงเล็บมุมซอง (เอกสารการสมัครงาน)
(6) กรมสุขภาพจิตจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : prasrigm@gmail.com ไม่เกินวันที่ 19 มกราคม 2565

**ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร ครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
(2) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครของ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ครั้งนี้
(3) ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3)