สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

  1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เฉพาะเพศชาย) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการ คัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ขอนแก่น 306 หมู่ที่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัคร (วิธีส่งตามเอกสารแนบ) ภายในวันที่ 12 – 18 มกราคม 2565 โดยส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : khonkaenexcise65@gmail.com สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นโดยมีแนวโน้มความรุนแรง และมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นจึงหลีกเลี่ยงการเดินทางมาสมัคร โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร (ฉบับจริงตามประกาศ) ในวันที่ผู้สมัครมาสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามประกาศ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด