โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างรายเดือน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึง 28 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.