เทศบาลตำบลขามใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง 18 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัครฯ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบ สมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองสำเนาถูกต้องและลง ลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ในระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ (สมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ โทรศัพท์หมายเลข 0-45475-5051-2 ต่อ 107