ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 การเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ต้องเป็นไปตามมาตรการการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตามประกาศและคำสั่ง จังหวัดสุรินทร์ http://www.sun.go.th/index.php หรือสอบถามข้อมูล โทร. 0-44-513305 และสามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS โดยทำการจ่าหน้าซองถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตู้ ปณ. 43 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ